QUI SOM

QUI SOM I QUINES TASQUES FEIM

 L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMIPA) del CEIP Joan Mas i Verd té com a objectiu participar en la gestió del centre, representant a les famílies, per contribuir a millorar el col·legi dels nostres fills.

Creiem que hem de treballar pel bé comú i volem fer-ho, perquè intentem ser cada vegada més democràtics i participatius i perquè esperem que el nostre treball reverteixi en l'àmbit del que és públic que, en definitiva, és el que hem triat per educar els nostres fills.


L'associació no és la seva Junta Directiva; la formem tots els que creiem que val la pena apostar per un col·legi i un ensenyament públic cada vegada millor i de més qualitat. La formem tots els que posem una idea sobre de la taula i la portem endavant amb el suport de la resta. La AMIPA compta amb representants en el Consell Escolar, òrgan que fa un seguiment del funcionament del col·legi i els seus serveis (menjador, activitats extraescolars, instal·lacions, etc.), persegueix i proposa millores, vetllant perquè en el nostre centre es compleixin les condicions de una educació de qualitat.


Els fins i objectius de l'AMIPA són: 

  1. Assistir els pares o tutors dels alumnes en tot el que concerneix a l'educació dels seus fills.  
  2. Col·laborar amb les activitats educatives del centre. 
  3.  Promoure la participació dels pares en la gestió del centre a través dels òrgans previstos a l'efecte en la legislació vigent.  
  4. Sol·licitar la representació i participació dels pares d'alumnes en el Consell Escolar del centre i en altres òrgans col·legiats. 
  5. Promoure activitats encaminades a la formació dels alumnes i desenvolupament d'usos i hàbits democràtics en la seva personalitat.  
  6. Promoure activitats per a la formació dels pares i a la seva integració en el procés educatiu.

Associar-en l'AMIPA és molt senzill; només cal pagar una quota trimestral. 


L'AMIPA del
CEIP Joan Mas i Verd porta a terme la seva tasca a través de comissions de treball especialitzades en cadascuna de les àrees que es gestionen des de la nostra associació. El treball voluntari que aporten els pares i mares compromesos amb les comissions és fonamental perquè l'AMIPA pugui seguir endavant amb els seus projectes i amb la seva tasca de complement en la formació dels nostres fills. 

Les comissions de treball establertes són: 
  • Activitats Extraescolars: Organització, planificació, contractes i control de les activitats extraescolars a través de les empreses que les gestionen.  
  • Tallers i festes: Cerca propostes per realitzar diferents tallers puntuals a l'escola i fer les coordinacions necessàries per a la seva realització.  
  • Menjador escolar: Aquesta comissió treballa per aportar idees per millorar el servei de menjador i esbarjo en l'horari de menjars.  
  • Comunicació: Organització de la informació en la web i gestió de continguts, xarxes socials i comunicació interna.

 JUNTA DIRECTIVA

Carolina Rossello Horrach: Presidenta
Representat al Consell Escolar
Comisió de Comunicació 

Cristòfol Andreu Amengual:  Vicepresident
Comisió de Festes
Enllaç d'Angles

Joana Gomila: Secretària
Comisió de Tresoreria

Maria Magdalena Bauzà: Tresorera

Paula M. Amengual Nicolau: Vocal
Comisió de Comunicació

María Capa: Vocal
Comisió de Menjador y Comunicació

Cati Ors: Vocal 

Irene Pérez Piferrer: Vocal
Comisió de Menjador
Enllaç d'Escola Matinera y Escacs

Apol.lònia Rigo: Vocal
Comisió de Festes
Enllaç de Funky

Catalina Sastre Martorell:Vocal
Comisió de Menjador
Enllaç de Teatre

Vicenç Trias: Vocal
Comisió de Festes
Enllaç de Futbol i Atletisme